กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (ด้านการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต)

วันที่ 1 กันยายน 2566 เรื่อง “GAMIFICATION ” ติดปีกการจัดการเรียนการสอน พิชิตแผนการพัฒนาบุคลากรตีแตกทุกขั้นตอนกับ Gamification (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การรับฟังด้วย (heart) เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เรื่อง การรับฟังด้วย (heart) เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การเขียนบทคัดย่อให้โดนใจบรรณาธิการ (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง หลักการเขียนรายงานเชิงวิชาการ (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง หลักการเขียนรายงานเชิงวิชาการ (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน (ผศ.พัทยา หิรัญตีรพล)

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เรื่อง โรคซึมเศร้าและคุณ ทำความเข้าใจ ยอมรับ และรับมือ (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 29 ตุลาคม 2565 เรื่อง โรคซึมเศร้าและคุณ ทำความเข้าใจ ยอมรับ และรับมือ (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง สอนศิษย์ให้คิดสูง (Computational & Higher-Order Thinking) (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง สอนศิษย์ให้คิดสูง (Computational & Higher-Order Thinking) (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม Endnote และ google scholar (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นแนะนำสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาระดับโลกของ Google ผ่านการสัมมนา (ผศ.พัทยา หิรัญตีรพล)

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน (ผศ.นันธิดา อนันตชัย)

วันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง การประชุมเสวนา สถานการณ์และบทเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การพัฒนานักศึกษา GEN Zในฐานวิถีชีวิตใหม่ (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก (ผศ.ปณิตา นิรมล)

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน (ผศ.พัทยา หิรัญตีรพล)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การเตรียมตัวสอนออนไลน์

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง การออกข้อสอบ 1/2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการทำข้อสอบ Error Identification

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC

 

<<กลับสู่หน้าแรก