กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง เทคนิกการทำข้อสอบ TOEIC

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการทำข้อสอบ Error Identification