กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต (ด้านการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต)

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางการทำข้อสอบ Error Identification

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง การออกข้อสอบ 1/2562

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การเตรียมตัวสอนออนไลน์

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เรื่อง การออกแบบการเรียนการสอน

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง การบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยการศึกษาทั่วไป ท่ามกลางความพลิกผันของสถานการณ์โลก

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง การพัฒนานักศึกษา GEN Zในฐานวิถีชีวิตใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง การประชุมเสวนา สถานการณ์และบทเรียนการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรื่อง เรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษาระดับโลกของ Google ผ่านการสัมมนา

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 เรื่อง การวิจัยเชิงคุณภาพขั้นแนะนำสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาทั่วไป

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประสบการณ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ยุทธศาสตร์การต่างประเทศยุคใหม่และความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

<<กลับสู่หน้าแรก