* ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Welcome to Humanities and Social Science*    
 

กิจกรรมต่างๆ ของภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

>> กิจกรรมจิตอาสา

>> กิจกรรมวันส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

>> กิจกรรมบรรยายประสบการณ์การทำงานของรุ่นพี่