หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา นิรมล

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

์ >> ดร.เยาวนุช ซอหะซัน

์ >>อาจารย์เกรียง อิมามี

>>อาจารย์ธนิตา คงชัย

>>อาจารย์กะชามาศ สายดำ

>>อาจารย์ดลยา อมราภรณ์

     
 
   
   
เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   

 

>>นางสาวชนิตา หิรัญเจริญวงศ์