ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิตา นิรมล

อาจารย์ภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันธิดา อนันตชัย

อาจารย์ภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต

>> ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทยา หิรัญตีรพล

>>อาจารย์เกรียง อิมามี

>>อาจารย์ธนิตา คงชัย

>>อาจารย์ณัฐสุดา อุทัยแสน

     
 
   
   
เจ้าหน้าที่ภาควิชาภาษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต
   

 

>>นางสาวชนิตา หิรัญเจริญวงศ์