* ยินดีต้อนรับสู่ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Welcome to Humanities and Social Science*