กิจกรรมจิตอาสา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

>> โครงการหมีน้อยพัฒนาโรงเรียน(สุเหร่าดอนกลาง)

>> โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนแผ่นดินทอง(วัดราษฎร์อำรุง)

>> โครงการปรับทัศนียภาพโรงพยาบาลสัตว์

>> โครงการ OUR Little bailey(ปรับทัศนียภาพพื้นที่พักผ่อนข้างโรงพยาบาลสัตว์เล็ก)

>> โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถ(โรงพยาบาลสัตว์เล็ก)

1 2

>> โครงการจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก

1 2

>> โครงการจิตอาสาพัฒนาสำนักหอสมุด

>> โครงการจิตอาสาพัฒนาสร้างความสุขบ้านเด็กอ่อนพญาไท

>> โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดทรัพย์สโมสรนิกตรเกษม

>> โครงการจิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

>> โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านเด็กพิการซ้ำซ้อนรามอินทรา34

>> โครงการจิตอาสาพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ชุมชนอับดุลรอมาน

>> โครงการจิตอาสาสอนน้องที่รัก(บ้านลำต้นกล้วย)